Podmínky použití

Všeobecné podmínky bannerové inzerce

Tyto podmínky jsou platné pro internetovou inzerci, tzv. Bannery

1. Úvod

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky uzavírání smluv o inzerci na internetovém serveru Prostějovské novinky (dále jen vydavatel).
b) Objednáním inzerce nebo jejím zaplacením, a to i částečným, zadavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami vydavatele.
c) Smluvní vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2. Objednávka a vznik smluvního vztahu

a) Zadavatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky adresované vydavateli, případně na základě uzavřené smlouvy. Za písemnou se pro účely těchto podmínek považuje i objednávka doručená elektronickou poštou.
Objednávka musí obsahovat zejména:
Identifikační údaje zadavatele: obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zástupce oprávněného objednávku učinit, telefonické, faxové, e-mailové spojení, datum objednání inzerce. V případě fyzických osob pak jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a bankovní spojení.
Údaje o objednávané inzerci: název portálu, požadovaný termín uveřejnění, formát či rozměr inzerátu podle aktuálního ceníku, požadavek na umístění inzerátu na portálu, název inzerovaného produktu, sjednanou cenu včetně DPH.
b) Písemnou objednávku na inzerci doručí zadavatel nejpozději do 5 pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění (poštou, faxem, osobně nebo emailem), jinak vydavatel není povinen na písemnou objednávku jakkoli reagovat.
c) Na základě objednávky, má-li veškeré potřebné náležitosti, vydavatel zašle zadavateli potvrzení přijaté objednávky. V tomto potvrzení však může navrhnout jiný termín zveřejnění, než byl požadován zadavatelem (požadované termíny jsou již obsazeny jinými zadavateli). V takovém případě je zadavatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět vydavatele, zda nový termín akceptuje. Doručením potvrzení o přijetí objednávky, respektive doručením potvrzení o akceptaci nového termínu inzerce, dochází mezi smluvními stranami k uzavření smluvního vztahu, kterým se vydavatel zavázal ke zveřejnění inzerátu na internetovém portálu a zadavatel se zavázal zaplatit cenu inzerce sjednanou v rámci objednávky.

3. Zadání inzerátu

a) Zadavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Dodané podklady musejí být v souladu s technickými podmínkami inzerce, které jsou součástí ceníku inzerce. V případě, že dodané podklady nebudou vyhovovat požadovaným technickým parametrům, vydavatel neručí za zveřejnění inzerátu. Zadavatel je povinen tyto podklady dodat nejpozději do 5 pracovních dní před plánovaným zveřejněním inzerátu.
b) Zadavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a/či grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy a nejsou nijak hanlivé či urážející. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat. Vydavatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. V případě, že zadavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši 100 % z ceny objednávky.

4. Realizace objednávky

a) Vydavatel se zavazuje uveřejnit inzerát ve standardní kvalitě v rámci možností, které poskytují podklady pro inzerci a použitá technologie.
b) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátů, závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele.
c) Pokud není smluvně dohodnuta pozice umístění inzerátu, závisí umístění na možnostech vydavatele.

5. Platební podmínky

a) Nedohodnou-li se ve výjimečných případech smluvní strany jinak, je cena internetové inzerce splatná předem na základě výzvy vydavatele.
b) Po připsání ceny na účet vydavatele vystaví vydavatel bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 5 dnů, fakturu splňující náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

6. Storno poplatky

a) Zadavatel inzerce je oprávněn kdykoli před uveřejněním inzerátu stornovat inzerci za podmínky zaplacení tzv. storno poplatku ve výši 50 % ceny objednané inzerce při stornu 5 pracovních dní před datem uveřejnění inzerce a 100 % ceny objednané inzerce při stornu 3 pracovní dny před uveřejněním inzerce (pro případ, že platba zatím nebyla uhrazena, je tento poplatek považován za smluvní pokutu).
b) Stornování inzerce zaniká smluvní vztah v části týkající se dosud neuveřejněné inzerce.

7. Reklamace

a) Inzerci zveřejněnou na internetovém portálu, která neodpovídá dodaným podkladům pro inzerci nebo požadavkům dohodnutým při uzavření smluvního vztahu (jiné umístění atd.), je zadavatel inzerce oprávněn reklamovat písemně u vydavatele nejpozději do 7 dnů od prvního dne uveřejnění inzerátu. Neuplatní-li zadavatel reklamaci v této době (není-li smluvně sjednán jiný termín), nárok na reklamaci zaniká.
b) V reklamaci zadavatel musí uvést, v čem spočívá chybnost inzerátu a jaký nárok uplatňuje. Zadavatel může požadovat slevu z ceny, nárok na uveřejnění náhradního zveřejnění nebo odstoupení od smlouvy.

8. Ochrana dat

Zadavatel inzerce souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělí vydavateli, byly pro potřeby realizace objednávky inzerce, pro účely vnitřních potřeb vydavatele a pro účely marketingu prováděného vydavatelem uchovány a tříděny vydavatelem nebo jím pověřenou osobou jako správcem ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů po dobu trvání vydavatele, popřípadě jeho právního nástupce.

9. Závěrečná ustanovení

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy a inzerci uzavřené v době od 1. září 2012 a jejich účinnost se stanoví na dobu neurčitou.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné podmínky a ceník inzerce bez předchozího upozornění. Tím však nejsou dotčeny smlouvy o inzerci, uzavřené do té doby, které se řídí podmínkami účinnými v době jejich uzavření.
c) Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zadavatelem inzerce odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.